Według Katechizmu Kościoła Katolickiego „Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją” (KKK 1131).

Sakramenty Nowego Prawa zostały ustanowione przez Chrystusa. Jest ich siedem: chrzestbierzmowanie,Eucharystiapokutanamaszczenie chorychsakrament święceń i małżeństwo. Sakramenty te obejmują wszystkie etapy i wszystkie ważne momenty życia chrześcijanina: sprawiają narodzenie i rozwój chrześcijańskiego życia wiary, uzdrowienie i dar posłania. Widać w tym pewne podobieństwo, jakie istnieje między etapami życia naturalnego a etapami życia duchowego (KKK 1210).

 

 • Chrzest Święty

  „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, kto nie uwierzy – będzie potępiony”.

  Jest pierwszym sakramentem, który wprowadza w życie chrześcijańskie i jest bramą Kościoła.

  JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIĆ, BY MÓC OCHRZCIĆ DZIECKO?

  Prosząc o chrzest dziecka, katoliccy rodzice zobowiązują się do wychowania go w tej wierze, i dlatego sami powinni być autentycznymi świadkami wiary Kościoła: uczestniczyć w życiu sakramentalnym, wypełniać inne zobowiązania religijne, itp. Podczas obrzędu chrztu św. publicznie wyrzekają się szatana i jego pokus oraz wyznają wiarę w Chrystusa i Kościół. Wiara rodziców, chrzestnych i wspólnoty Kościoła jest warunkiem     przyjęcia łaski sakramentu. Bez nich sakrament zostanie udzielony ale ani dziecko ani jego najbliżsi nie doświadczą wielkości i mocy tego wydarzenia. Potrzeba zatem przygotowania i aktywnego zaangażowania się w życie sakramentalne, by było to prawdziwe przyjęcie Chrystusa. Właściwym miejscem udzielania chrztu św. jest liturgia Mszy św. Wówczas cała wspólnota kościelna uczestniczy w tym radosnym obrzędzie. W naszej parafii dzieje się to zwyczajnie w pierwszą niedzielę każdego miesiąca o godz. 13.00.

  Aby zapisać dziecko do chrztu, prosimy oboje rodziców o zgłoszenie się do biura parafialnego, co najmniej na miesiąc przed planowaną datą chrztu św., z aktem urodzenia dziecka. Ponieważ rodzice są pierwszymi wychowawcami swojego dziecka, dlatego to oni są właściwymi petentami (a nie inni krewni). W parafii udzielany jest chrzest św. tylko własnym parafianom, w każdym innym przypadku wymagana jest pisemna zgoda własnego proboszcza na udzielenie chrztu św. w innej parafii. Rodzicami chrzestnymi mogą być osoby, które: ukończyły 15 r. życia, otrzymały sakrament bierzmowania, oraz są praktykującymi katolikami (przystępującymi regularnie do sakramentów św.). W związku z powyższym, nie mogą nimi być osoby, które np. żyją w niesakramentalnym związku. Kandydaci na rodziców chrzestnych nie będący mieszkańcami naszej parafii, muszą przedstawić odpowiednie zaświadczenie z parafii swojego miejsca zamieszkania. Przed udzieleniem chrztu św., rodzice i chrzestni są zobowiązani do uczestniczenia w jednym spotkaniu przygotowawczym, oraz do duchowego przygotowania się poprzez sakramentalną spowiedź.

  Składana jest dobrowolna ofiara.

 • Bierzmowanie

  Inaczej: sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Jest darem Bożym, który przez głębszą obecność Ducha Świętego w życiu chrześcijanina uzdalnia do odpowiedzialnego i samodzielnego życia w Kościele. Bierzmowanie ma potwierdzać i wspierać dojrzałość młodego człowieka, który od tego momentu ma być zdolny do odważnego pokazywania w swym życiu, że traktuje Pana Boga poważnie i nie wstydzi się swej obecności w kościele. Dary Ducha Świętego są wsparciem w rozwoju duchowym, który jest konieczny, aby nasze życie zmierzało ku chrześcijańskiemu powołaniu do świętości. Chrześcijanin to człowiek na co dzień żyjący Bogiem i cieszący się Jego nieustannymi darami.

  Zwyczajnym trybem przygotowawczym jest katecheza szkolna (3-letnie przygotowanie). Osoby dorosłe, które chciałyby przystąpić do tego sakramentu, powinny zgłosić się do parafii, co najmniej 1 rok wcześniej.

  Sakramentu tego udziela biskup, i zwyczajnie odbywa się to w naszej parafii na wiosnę. Młodzież, przygotowywana wcześniej do tego podczas katechezy szkolnej, przez ostatni rok uczestniczy także w spotkaniach przygotowawczych w kościele, najczęściej raz w miesiącu, o czym informuje się podczas niedzielnych ogłoszeń parafialnych.

  Kandydaci do bierzmowania, którzy byli ochrzczeni w innej parafii, powinni dostarczyć metrykę chrztu.

  Sakramentu bierzmowania udziela się własnym parafianom. Osoby będące spoza parafii, powinni dostarczyć stosowne zaświadczenie o przygotowaniu od własnego proboszcza.

  Prawo kościelne wymaga przyjęcia tego sakramentu m. in. od rodziców chrzestnych.

 • I Komunia Święta

  „Liturgia jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc. Albowiem prace apostolskie to mają na celu, aby wszyscy stawszy się dziećmi Bożymi przez wiarę i chrzest, schodzili się razem, wielbili Boga pośród Kościoła, uczestniczyli w Ofierze i pożywali Wieczerzę Pańską.” (Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii Sacrosanctum concilium 10). Uczestnictwo w mszy świętej i przystępowanie do komunii świętej jest radosnym i pięknym obowiązkiem chrześcijanina. Dzięki temu rozwija się nasz duch i wzmacnia łączność ze wspólnotą Kościoła

   

  I Komunia św.

  Przygotowanie do Pierwszej Komunii odbywa się podczas katechezy szkolnej, szczególnie w klasie trzeciej. Uzupełnieniem tego jest także formacja podczas katechezy parafialnej. Odpowiednie spotkania formacyjne dla dzieci i ich rodziców odbywają się wówczas w kościele o czym informowane są dzieci w szkole oraz podczas niedzielnych ogłoszeń parafialnych.

  Pierwsza komunia św. udzielana jest w parafii chmieleńskiej podczas uroczystej liturgii w przedostatnią niedzielę maja.

 • Małżeństwo

  Zgodnie z Instrukcją Episkopatu Polski, przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu odbywa się w kilku etapach.

  Tzw. przygotowanie dalsze odbywa się w rodzinie, już od lat dziecięcych, kiedy to rodzice i wychowawcy powinni starać się o rozwijanie cech ludzkich dziecka, które pozwolą mu w przyszłości na podjęcie dojrzałej decyzji o wyborze drogi życia.

  Przygotowanie bliższe (potocznie zwane kursem przedmałżeńskim) odbywa się podczas katechezy szkolnej lub parafialnej. W naszej parafii, dla tych, którzy jeszcze go nie odbyli, organizowane są cykle 11 spotkań, dwa razy w roku, o czym informujemy podczas niedzielnych ogłoszeń parafialnych.

  Przygotowanie bezpośrednie dotyczy ostatniego już okresu, najczęściej na kilka miesięcy przed planowaną datą ślubu. Co najmniej 3 miesiące przed ta datą, należy zgłosić się do biura parafialnego (w parafii miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych), by odbyć tzw. kanoniczne badanie narzeczonych. Wyrażana jest wówczas wola narzeczonych przyjęcia tego sakramentu, zgodnie z nauką Kościoła. Jest ona następnie publicznie ogłaszana w miejscu zamieszkania narzeczonych (tzw. zapowiedzi).

  Wymagane dokumenty: dowód osobisty; aktualne metryki chrztu narzeczonych (wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu) – dla tych, których chrzest był poza parafią; świadectwa ukończenia kursu przedmałżeńskiego (lub ostatnie świadectwo z nauki religii w szkole średniej, jeśli kurs był przeprowadzony w szkole); dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego (tzw. ślub konkordatowy).

  Jeśli żadne z narzeczonych nie zamieszkuje na terenie naszej parafii, wymagana jest pisemna zgoda proboszcza miejsca zamieszkania jednej ze stron (na przeprowadzenie badań kanonicznych i zawarcie ślubu poza parafią, lub tzw. licencja – tylko na zawarcie ślubu, jeśli badanie kanoniczne odbyło się już w parafii zamieszkania narzeczonych).

  Składa się dobrowolną ofiarę.

 • Namaszczenie Chorych

  Ten sakrament jest udzielany chorym, lub będącym w bliskim niebezpieczeństwie śmierci. Jest nazywany sakramentem uzdrowienia (jest w nim zanoszona modlitwa do Boga o uzdrowienie duszy i ciała chorego).

  Do jego przyjęcia wymagany jest stan łaski uświęcającej, a więc, jeśli jest taka potrzeba i możliwość, chory najpierw przystępuje do spowiedzi św. W sytuacji, gdy chory nie może mówić, wystarczy gest lub inny znak wyrażenia woli przyjęcia sakramentu lub skruchy, by ten sakrament otrzymać.

  Sakramentu chorych nie udziela się zbyt często: w chorobie, lub – gdy długotrwały stan chorobowy się pogorszył. W naszej parafii sakramentu chorych (lub tylko pokuty i komunii św.) udziela się przy okazji odwiedzin chorych w I piątki miesiąca (należy zgłosić chorego w biurze parafialnym), lub na zgłoszenie (telefoniczne lub osobiste). Dla chorych, którzy mogą chodzić, sakramentu tego udziela się także raz w roku, podczas mszy św. 11.02. (wspomnienie Matki Bożej z Lourdes) – jest to Światowy Dzień Chorego, ustanowiony przez papieża św. Jana Pawła II.

 

 

4460total visits,1visits today